Sivas Belediyesi Avm Arsasını Satışa Çıkardı

Sivas Belediyesi Üçlerbey Mahallesi’ndeki AVM alanını 27 Milyon 105 Bin 520 TL bedel üzerinden açık artırma usulü ile satışa çıkardı

Satışa çıkan Avm alanı ile ilgili olarak Belediye Başkanı Doğan Ürgüp; “Bir alışveriş merkezi yapılmasına imkân sağlayabilmek için böyle bir arsaya ihtiyaç var. Böyle bir arsayı da tabi bu işin taliplerine ihale metoduyla sattığımız takdirde alışveriş merkezi yapımının önü açılmış olacak. Terminal ve bu AVM alanı ayrı ayrı arsalar. Ön tarafta 27 bin metrekarelik alanda AVM, arka kısımda çevre yoluna daha yakın olan 33 bin metrekarelik alanda da terminal yapılacak. AVM ile ilgili arsayı sattıktan sonra bize düşen görev bitmiş oluyor. Tabi inşallah iyi bir alıcı çıkar. İnşaatı başlar ve AVM projesi de bu şekilde başlamış olur” dedi.

İhale ilanında şu bilgilere yer verildi ; 

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz merkez, Üçlerbey Mahallesi 28 Pafta, 5295 ada, 5
parselde kayıtlı bulunan taşınmaz mal(Arsa) Belediye Meclisinin 07/02/2012 tarih ve 60 sayılı
kararı ve Belediye Encümeninin 20/03/2012 tarih ve 531 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 36. Maddesi gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinde Kapalı
Teklif Usulü ve Artırma ile satılacaktır.
İhalesi; 4 MAYIS 2012 CUMA günü saat 16.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda
Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler
Müdürlüğünden ücreti mukabilinde temin edilir.(1.000,00.TL.) İhaleye girebilmek için
isteklilerin, ihale günü saat 15.30’ya kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evraklarını Belediyemize
teslim etmeleri gerekmektedir.
İhaleye girebilmek için isteklilerin;
a- Geçici Teminat ile şartname bedelini yatırdıklarına dair belgelerin(makbuzun)veya 2886
sayılı yasa da belirtilen teminat niteliğindeki belgelerin ibrazı,
b- En fazla 1(bir) ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir belgelerin ibrazı,
c- İstekli tüzel kişi ise, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu
hususları tevsik(belgelendirmek) eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
ve yetki belgesi,
d- İstekli gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
e- Vekâleten ihaleye katılması halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi
ve noter tasdikli imza sirküleri ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
f- Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası
ile varsa elektronik posta adresleri,
g- Yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgelerin Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşıması lazım,
h- Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
1-Teklif mektubunu içeren zarf, Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası
ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi ve imza sirküleri ve hangi işe ait olduğu
yazılması(dış zarf)
2-Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta
şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın
rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.(iç zarf).
i- İstekliye ait 2012 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayii
Odasına veya benzeri odalara ait kayıt belgesi,
j- İsteklilerin son iki yıla ait (2010–2012) vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir veya
kurumlar vergilerinin tahakkuk fişleri ve ödeme makbuzlarının noter tasdikli suretleri veya
ilgili vergi dairesinden alınacak olan borcu olmadığına dair belge (İhaleden önce en fazla 30
gün içinde alınmış olacaktır.)
k- Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair, teklif verme gününden önce
S.S.K.’dan alınmış borcu yok belgesini ibraz etmek zorundadırlar..
İHALEYE ÇIKARILAN GAYRİMENKULÜN(ARSA);
İLİ : SİVAS, İLÇE :MERKEZ, MAHALLE :ÜÇLERBEY, MEVKİ :Yenişehir Şehir Otogarı,
PAFTA:28, ADA:5295, PARSEL:5, M2’Sİ: 27.105,52 m2.
NEVİİ : MUHAMMEN BEDEL : GEÇİCİ TEMİNAT :
ARSA 27.105.520,00.TL. 813.165,60.TL.
İ L A N O L U N U R.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

buy cialis viagra cialis online buy cialis